Y Cynnig Gofal Plant i Gymru

Beth a olyga’r Cynnig Gofal Plant i’ch Clwb Gofal Plant All-ysgol?  Ydych chi’n meddwl nad yw’r cynnig yn effeithio arnoch chi?

Efallai nad Clwb ar Ôl Ysgol yw’ch lleoliad ond mae nifer o’r cynghorion isod yn berthnasol i’ch darpariaeth.

Gall pob lleoliad gofal plant sydd wedi ei gofrestru ag AGC gyflenwi’r Cynnig.  Bydd rhieni cymwys yn gallu defnyddio elfen ofal plant y Cynnig mewn unrhyw leoliad sydd wedi ei gofrestru gydag AGC, y tu mewn neu’r tu allan i’w sir breswyl, cyhyd ag y bo’r lleoliad wedi cofrestru i dderbyn y cynnig.

Pa wahaniaeth a fyddai incwm ychwanegol o £3,510.00 yn ei wneud i’ch Clwb Ôl-ysgol?  Neu pa wahaniaeth a fyddai incwm ychwanegol o £1,215 yn ei wneud i’ch Clwb  Gwyliau?

Ydym ni wedi dal eich sylw?

  • BYDD cynnig lle i blentyn cymwys yn golygu cynnydd yng nghynaliadwyedd eich clwb.
  • Gall cynnig lle i blentyn cymwys ddenu rhieni/gofalwyr i fwcio lleoedd i frodyr/chwiorydd.

Peidiwch â diystyru’r Cynnig Gofal Plant a’i ystyried yn amherthnasol i’ch clwb chi.  Cysylltwch â ni i weld sut y gall helpu i wneud eich lleoliad yn fwy cynaliadwy.

Cynnig Gofal Plant i Gymru

Gwyliwch rhag i’ch lleoliad fod ar ei golled!

Os oes gan eich lleoliad ddarpariaeth amlapiol a/neu wyliau, gallai elwa o’r Cynnig.  Os na, ystyriwch ddiwygio’ch cofrestriad i’w  chynnwys/cynnwys..

Felly beth a olyga hyn i chi fel darparydd?

  • Darpariaeth wyliau – hyd at £1,215 y flwyddyn am bob plentyn 3 neu 4 blwydd oed gan deulu cymwys.
  • Darpariaeth ôl-ysgol – hyd at £3,510 y flwyddyn am bob plentyn 3 neu 4 blwydd oed gan deulu cymwys.
  • Gall y Cynnig Gofal Plant wella cynaliadwyedd eich lleoliad.

Beth a olyga hyn i’ch rhieni?

  • Bydd y Cynnig Gofal Plant yn rhoi i rieni cymwys *30 awr o ofal plant ac addysg gynnar wedi eu cyfuno i blant 3 a 4 blwydd oed am 48 wythnos o’r flwyddyn.

*gweler y canllawiau ar gymhwysedd

Os nad ydych wedi cofrestru gydag AGC gall Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs eich cynorthwyo drwy’r broses gofrestru.  Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod.

Am wybodaeth bellach ar y cynnig Gofal Plant, ewch i:

http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/childcareofferwales/?lang=en

http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/cyp/170609-providers-faq-en.pdf

Cysylltwch â ni ar:

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs:

www.clybiauplantcymru.org

info@clybiauplantcymru.org

De-ddwyrain Cymru – 029 2074 1000

Gorllewin Cymru – 01269 831010

Gogledd Cymru – 01492 536318

neu cysylltwch gyda’ch sefydliad ymbarél:

Mudiad Meithrin:

post@meithrin.cymru

www.meithrin.cymru

Cymdeithas Genedlaethol Miethrinfeydd Dydd (NDNA Cymru):

wales@ndna.org.uk

www.ndna.org.uk

Cymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar Cymru (Pacey Cymru):

paceycymru@pacey.org.uk

www.pacey.org.uk

Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru (WalesPPA):

info@walesppa.org

www.walesppa.org