TAFLEN WYBODAETH: Cau Lleoliad Gofal Plant neu Chwarae Dros Dro neu Mewn Argyfwng

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu’r ymarfer gorau yn ymwneud â chau
darpariaethau gofal plant a chwarae (gan gynnwys lleoliadau grŵp a gofalwyr
plant) dros dro neu mewn argyfwng.
Mae’n bwysig bod lleoliadau yn paratoi at amgylchiadau na ellir eu rhagweld,
ynghyd â’r posibiliad y bydd angen iddynt gau eu lleoliadau dros dro, neu wagio’r
adeilad o ganlyniad i argyfwng sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.
Gall datblygu Cynllun Parhad Busnes (CPB) eich helpu i feddwl am a chynllunio at
yr hyn fydd ei angen yn ystod neu’n dilyn argyfwng neu ddigwyddiad sy’n bygwth
eich busnes arferol. Bydd hefyd yn dod a’r holl wybodaeth ynghyd mewn un lle.
Er enghraifft, os yw dilyw, tân neu ddifrod arall yn golygu na allwch weithredu fel
arfer, mae yna bethau bydd angen i chi wneud; o alw’r holl staff a rhieni/gofalwyr i
adael iddynt wybod beth sydd wedi digwydd a gwneud trefniadau gydag yswirwyr
a rheoleiddwyr er mwyn i chi fedru ailagor eich busnes.
Bydd rhoi CPB mewn lle i baratoi at gau dros dro neu mewn argyfwng yn sicrhau
bod pawb yn medru gweithio’n effeithiol gyda’i gilydd. Bydd hwn yn helpu sicrhau
diogelwch plant, eu teuluoedd, staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr, ynghyd â
chefnogi’r ailagor a hyfywedd cyfredol y lleoliad a lles pawb sy’n rhan ohono.

Lawrlwythwch yma: CYMRAEG


FACTSHEET: Temporary or Emergency Closure of a Childcare or Play setting

This factsheet outlines best practice regarding temporary or emergency closure for
all childcare and play providers, including group settings or childminders.
It is important for settings to be prepared for unforeseen circumstances and
the possibility that they may need to close their setting on a temporary basis or
evacuate due to an emergency that is beyond their control.
Developing a Business Continuity Plan (BCP) may help you think about, and plan
for the actions required, during or immediately following an emergency or incident
that threatens your normal business and bring all the information together in one
place. If, for example, a flood, fire or other damage to your setting means that
you can’t operate as normal, there are things you would need to do. From calling
all staff and parents/carers to let them know what’s happened, to being able to
make arrangements with insurers and regulators to get your business back up and
running.
Having a BCP in place for both temporary and emergency closures ensures that
everyone can work together efficiently. This helps to ensure the safety of children,
their families, staff, volunteers and visitors, as well as support re-opening and the
ongoing sustainability of the setting and well-being of all those involved.

Download here: ENGLISH