Cwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth: Gwasanaethau gofal plant a chwarae

Completing your Self-Assessment of Service Statement (SASS): Childcare and play services

O fis Ionawr 2020, bydd AGC yn mynd ar-lein ar gyfer darparwyr gofal plant a chwarae sy’n golygu bod yn rhaid i ddarparwyr cofrestredig gyflawni eu holl fusnes gyda CIW ar-lein.

Bydd angen i bob darparwr gofal plant a chwarae gwblhau a chyflwyno ei ddatganiad hunanasesu gwasanaeth ar-lein. Dim ond yr Unigolyn Cyfrifol neu’r Person Cofrestredig all gwblhau’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth.

Mae llythyrau wedi’u hanfon at bob darparwr gofal plant a chwarae i’w hysbysu bod angen creu ac actifadu cyfrif AGC Ar-lein er mwyn paratoi ar gyfer cwblhau’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth.

Bydd AGC Ar-lein ar gael i ddarparwyr gwblhau a chyflwyno’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth o 6 Ionawr 2020. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth yw 11 Chwefror 2020. Gan fod hwn yn ofyniad rheoleiddiol o dan Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 (Rheoliad 17), bydd methu â chyflwyno’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth yn golygu na fyddwch yn cydymffurfio â’r gyfraith. Gall hyn effeithio ar eich sgôr yn yr arolygiad ac efallai y caiff camau gorfodi eu cymryd.

Cewch fwy o wybodaeth am DHG (SASS) ar wefan AGC

Angen help?

Gall partneriaid Cwlwm gynnig cefnogaeth i gwblhau eich DHG (SASS) cysylltwch â:

Mae nifer o sesiynau cefnogi wedi eu trefnu hefyd – o weithdai ar y penwythnos i sesiynau galw-i-mewn.

Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi

Bydd partneriaid Cwlwm hefyd yn darparu gwybodaeth ar eu gwefannau a chyfryngau cymdeithasol yn ystod y cyfnod hwn

Er mwyn cael cymorth i ddefnyddio AGC ar-lein a materion technegol, cysylltwch AGC ar 0300 7900 126, Opsiwn 4, neu e-bostiwch ciw@gov.wales.

From January 2020, CIW will be going online for childcare and play providers which means registered providers must carry out all of their business with CIW online.

All childcare and play providers must complete and submit their SASS online. Only the Responsible Individual or Registered Person can complete the SASS.

Letters have been sent to all childcare and play providers to inform them they will need to create and activate their CIW Online account in preparation for completing the SASS.

CIW Online will be available for providers to complete and submit the SASS from 6 January 2020. The deadline to submit the SASS is 11 February 2020. As this is a regulatory requirement of the Child Minding and Day Care (Wales) Regulations 2010 (Regulation 17), failure to submit the SASS will mean that you will not be complying with the law. This may affect your rating at inspection and enforcement action may be taken.

Find out more about the SASS on the CIW website

Need help?

Cwlwm partners are able to offer support to complete your SASS contact:

A variety of support sessions have also been arranged – from evening drop in sessions to weekend workshops.

Find out what’s happening in your local area

Cwlwm partners will also provide updates on their individual websites and social media during this period.

For assistance accessing CIW online and technical issues, contact CIW on 0300 7900 126, Option 4 or email ciw@gov.wales.