Mae Cymru wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE) sy’n golygu bod newidiadau’n digwydd a fydd yn effeithio ar bob un ohonom gan gan gynnwys y sector Blynyddoedd Cynnar, Gofal Plant a Gwaith Chwarae.  Er mwyn cefnogi’r sector i oresgyn unrhyw heriau ac ymateb i unrhyw gyfleoedd sy’n deillio o BREXIT, gellir ymweld â safle we Llywodraeth Cymru ynghyd â Phorth Cyfnod Pontio’r UE Busnes Cymru sy’n cynnig ystod gynhwysfawr o fecanweithiau cymorth i fusnesau ac sy’n cynnwys y ‘Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein’, llinell gyngor busnes ffôn, lleolwyr ariannol a llu o adnoddau ar-lein sy’n benodol i’r sector.

Lincs:

Paratoi Cymru: llyw.cymru/paratoi-cymru

Porth Cyfnod Pontio’r UE Busnes Cymru: https://businesswales.gov.wales/cy

Wales has left the European Union (EU) which means there will be changes that will affect us all including the Early Years, Childcare and Playwork sector. To support the sector to overcome any challenges and respond to any opportunities arising from BREXIT, visit Welsh Government’s website and the Business Wales EU Transition Portal which offers a comprehensive range of business support mechanisms and includes the ‘’Online Business Support Service’, a telephone business advice line, financial locators and a host of sector-specific online resources.

Links:

Preparing Wales: gov.wales/preparing-wales

Business Wales EU Transition Portal: https://businesswales.gov.wales/