Mae Cwlwm yn cydweithio ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru i gynyddu ymwybyddiaeth o nwyradon a beth y mae hyn yn ei olygu i ddarparwyr gofal plant yng Nghymru.

Gwelwch isod rywfaint o wybodaeth am nwy radon, sut y gallwch gael gwybod a all effeithio arnoch chi a’ch gwasanaeth, a’r camau posibl y gallwch eu cymryd.

Cliciwch yma i weld a lawrlwytho’r daflen

Cwlwm are collaborating with Public Health Wales and Welsh Government to raise awareness of radon gas and what this means for childcare providers in Wales.

Please find below some information about what radon gas is, how you can find out whether it may affect you and your service, and possible actions you can take.

Click here to view and download the leaflet