New Additional learning needs support guides published

The Welsh Government has published two new guides on effective interventions to support children and young people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Autistic Spectrum Disorder (ASD) in educational settings.

 

Consultation on the draft ALN Code for Wales

The Welsh Government has recently launched a public consultation on the draft ALN Code and the policy intent for a number of other proposed related regulations. The consultation will run until 22 March 2019.  The consultation document and response form as well as an easy read version and a children and young people’s version of the consultation is available online at:

https://beta.gov.wales/draft-additional-learning-needs-code

Canllawiau cymorth anghenion dysgu ychwanegol newydd wedi’u cyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dau ganllaw newydd ar ymyriadau effeithiol i gefnogi plant a phobl ifanc ag anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) ac anhwylder ar y sbectrwm awtistig (ASD) mewn lleoliadau addysgol.

 

Ymgynghoriad ar y Cod drafft AD Y ar gyfer Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio yn ddiweddar ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod ADY drafft a’r bwriad polisi ar gyfer nifer o reoliadau cysylltiedig eraill. Bydd yr ymgynghoriad yn para tan 22 Mawrth 2019.  Mae’r ddogfen ymgynghori a’r ffurflen ymateb yn ogystal â fersiwn hawdd ei darllen a fersiwn o’r ymgynghoriad ar gyfer plant a phobl ifanc ar gael ar-lein yn:

https://beta.llyw.cymru/cod-anghenion-dysgu-ychwanegol-drafft