Meddwl Eilwaith am y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru

Erbyn hyn mae’r Cynnig Gofal Plant yng Nghymru ymhell yn y cyfnod peilota a bydd mwy o ardaloedd yn ymuno â’r cynnig am ragor o oriau gofal plant dros y misoedd i ddod.  Mae sefydliadau Partner Cwlwm wedi bod yn gweithio’n ymarferol mewn rhai ardaloedd peilot i helpu darparwyr i baratoi ar gyfer y plant y mae’u rheini eisiau manteisio ar y Cynnig Gofal Plant.

Wrth gwrs, i rai teuluoedd bydd hynny’n golygu, yn hytrach na thalu am y cyfan o’r gofal plant, y bydd rhiant yn talu llai neu’r isafswm costau gan eu bod eisoes yn talu am rywfaint o ofal.  I eraill, gallai fod yn gyfle i newid eu horiau gwaith a naill ai ddychwelyd i’r gwaith neu gynyddu oriau. Mae partneriaid Cwlwm eisoes yn cefnogi darparwyr mewn lleoliadau cymunedol ac mewn ysgolion i addasu er mwyn gallu cynnig dilyniant gofal plant i rieni. Gallai hyn amrywio o’r rhai sydd eisiau cysylltu gydag ysgolion i ddarparu gofal ar ôl bod mewn lleoliadau wedi’u hariannu ar gyfer y Cyfnod Sylfaen (mewn ysgolion neu grwpiau chwarae) neu i ymestyn oriau neu leoedd trwy gynnig sesiynau dilyniant o grwpiau chwarae, neu trwy alluogi Meithrinfeydd Dydd i sylweddoli manteision ymestyn eu darpariaeth.

Ni fydd yr un peth yn addas i bawb a bydd angen i ddarparwyr sydd eisiau cymryd rhan yn y Cynnig ystyried y ffordd orau o gyfarfod ag anghenion rhieni ar gyfer gofal eu plant. Nawr yw’r amser i ddechrau ar hyn a meddwl sut y gallai weithio i chi.

Enghreifftiau o sut y gallai hyn ddigwydd yw:

  • Ymestyn oriau agor – ydych chi wedi’ch lleoli ger ysbyty, canolfannau galw neu gyflogwyr eraill sydd angen gweithwyr hyblyg, gweithwyr shifft, gweithwyr gofal gartref? Gallai meithrinfeydd dydd ddarparu oriau anarferol a fyddai o fantais i deuluoedd sydd angen y fath hyblygrwydd
  • Darparu gofal gwyliau os mai dim ond yn ystod y tymor rydych yn darparu gofal ar hyn o bryd – er mwyn i’r plant gael dilyniant gofal gydol y flwyddyn.
  • Ymestyn y nifer o leoedd rydych yn eu darparu sydd wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru
  • Cysylltu gyda gofalwyr lleol i ategu’r ddarpariaeth sesiynol
  • Agor darpariaeth gofal dydd lloeren yn, neu’n agos at yr ysgolion sy’n darparu meithrinfeydd yr awdurdod
  • Mynd i bartneriaeth gyda darparwyr lleol eraill er mwyn sicrhau fod gofal plant ar gael gydol y flwyddyn

Ydych chi wedi penderfynu eich bod eisiau cymryd rhan a darparu’r Cynnig Gofal Plant? Ydych chi’n barod? A fydd gofyn i chi newid sut y mae’ch gwasanaeth yn gweithredu ar hyn o bryd?  Ydych chi’n poeni sut y bydd yr ochr ariannol yn gweithio?

Gyda newidiadau neu gyllid, defnyddiwch eich sefydliad ymbarél aelodaeth i fod yn seinfwrdd ac i gael cefnogaeth i ganfod beth mae darparwyr eraill wedi’i wneud a sut mae gwahanol rannau o’r sector yn gallu cydweithio i wneud hyn yn llwyddiant i’r teuluoedd rydych yn gweithio gyda nhw ac i’ch busnes hefyd.   Efallai y bydd Busnes Cymru hefyd yn gallu’ch cefnogi. Mae partneriaeth Cwlwm yn gweithio gyda rhai awdurdodau lleol gyda’n teclyn “Addas ar gyfer y Cynnig” sy’n eich helpu i asesu pa mor barod ydych chi i gofrestru a chynnig y gwasanaeth.

Cofiwch, nid pob rhiant fydd eisiau cymryd y cyfan o’r 20 awr ychwanegol yn ogystal â’r 10 awr bresennol o’r hawliad Cyfnod Sylfaenol, felly, dyma’r adeg i chi ofyn i’ch rhieni faint maen nhw’n debyg o ddefnyddio os yw’ch awdurdod lleol yn debyg o ymuno â’r peilot cyn bo hir.

I’r rhai a allai fod yn disgwyl blwyddyn neu ddwy oherwydd nad ydynt yn ardal un o’r awdurdodau lleol sy’n weithredwyr cynnar, pam na chysylltwch chi â’ch grwpiau Ti a Fi neu grwpiau gweithgaredd blynyddoedd cynnar eraill i weld a allwch drafod gyda’r rheini beth maen nhw’n rhagweld?

Mae ymgyrch Llywodraeth Cymru #Talkchildcare yn ateb cwestiynau a ofynnir yn aml gan ddarparwyr yn

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/childcare/talk-childcare/information-for-providers/?lang=en

Beth bynnag fydd eich penderfyniad neu’ch cynllun, mae sefydliadau partneriaeth Cwlwm yn gallu’ch helpu a’ch cyfeirio er mwyn datblygu’ch gwasanaeth.

I gael gwybodaeth ynghylch cysylltu, ewch:

www.cwlwm.org

neu cysylltwch â:

Clybiau Plant Cymru

Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs:

www.clybiauplantcymru.org

info@clybiauplantcymru.org

Mudiad Meithrin:

post@meithrin.cymru

www.meithrin.cymru

Cymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar Cymru (NDNA Cymru):

wales@ndna.org.uk

www.ndna.org.uk

Cymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar Cymru (Pacey Cymru):

paceycymru@pacey.org.uk

Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru (Wales PPA):

info@walesppa.org

www.walesppa.org