Nodyn i’r Dyddiadur – Digwyddiadau ymgynghori rhanbarthol: y cod drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Ar 10 Rhagfyr 2018 lansiodd y Gweinidog Addysg ymgynghoriad drafft ynghylch y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (“y Cod”) a’r is-ddeddfwriaeth arfaethedig o dan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (“y Ddeddf”).

https://beta.llyw.cymru/cod-anghenion-dysgu-ychwanegol-drafft

Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal Digwyddiadau Ymgynghori Rhanbarthol  ar y dyddiadau ac yn y lleoliadau canlynol:

Dyddiad Lleoliad Sesiwn 1 Sesiwn 2
12 Chwefror Casnewydd

Canolfan Christchurch

Canolfan BT

Ffordd Malpas

Casnewydd

NP20 5PP

08:30-12:00 13:00-16:30
13 Chwefror Llanelli

Parc y Scarlets

Maes-Ar-Ddafen Road

Llanelli

SA14 9UZ

08:30-12:00 13:00-16:30
19 Chwefror Caerdydd Sophia Gerddi Soffia

Clôs Soffia

Caerdydd

CH11 9XR

08:30-12:00 13:00-16:30
21 Chwefror Llandudno

Venue Cymru

Gwynedd Road

Llandudno

LL30 1BB

08:30-12:00 13:00-16:30

Diben y digwyddiadau ymgynghori hyn yw cysylltu’n uniongyrchol â phawb sydd â buddiant yn y ffordd y caiff y system ADY newydd ei rhoi ar waith, a sicrhau bod hawliau a dyletswyddau’r partneriaid cyflenwi wedi’u deall yn glir.

Cynhelir gweithdai ymgynghori ar y Côd Amlasiantaethol ym mhob un o’r digwyddiadau, gan ymdrin â’r themâu a ganlyn.

Thema Cód y Bennod
a.       Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) Pennod 24/ Rheoliadau CADY
b.       Blynyddoedd Cynnar Pennod 8
c.       Arbenigwr ól 16 oed (h.y. rheoliadau anghenrheidiol Pennod 12
d.       Cyngor, gwybodaeth a Datrys Anghytundebau Penodau 6 a 25
e.       Swyddog Arweiniol Clinigol Dynodedig Addysg (SACDA)/ cydweithio amlasiantaethol Pennod 15

Bydd rhagor o wybodaeth ynghylch sut i gofrestru i sicrhau lle yn DDI-DÂL mewn digwyddiad yn eich ardal chi yn cael ei hanfon cyn hir.

A fyddech cystal â chadw’r dyddiadau hyn yn eich dyddiaduron.

Ewch i’r ddolen isod i archebu eich lle.

Diary Marker – Regional Consultation event: the draft Additional Learning Needs (ALN) Code

On 10 December 2018 the Minister for Education launched a public consultation on the draft Additional Learning Needs Code (“the Code”) and proposed subordinate legislation under the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018 (“the Act”).

https://beta.gov.wales/draft-additional-learning-needs-code

The Welsh Government will be holding  Regional Consultation Events that are to take place at the following dates and locations:

Date Location Session 1 Session 2
12 February Newport

Christchurch Centre

BT Compound

Malpas Road

Newport

NP20 5PP

08:30-12:00 13:00-16:30
13 February Llanelli

Parc Y Scarlets

Maes-Ar-Ddafen Road

Llanelli

SA14 9UZ

08:30-12:00 13:00-16:30
19 February Cardiff

Sophia Gardens

Sophia Close

Cardiff

CF11 9XR

08:30-12:00 13:00-16:30
21 February Llandudno

Venue Cymru

Gwynedd Road

Llandudno

LL30 1BB

08:30-12:00 13:00-16:30

The purpose of these consultation events is to directly engage with all those with an interest in the delivery of the new ALN system and to ensure that the rights and duties of delivery partners are clearly understood.

Multi agency Code consultation workshops will be held at each of the events, covering the following themes:

Theme Code chapter
a.       ALNCOs Chapter 24/ ALNCo (regulations)
b.       Early Years Chapter 8
c.       Post 16 specialist (i.e. necessary regulations) Chapter 12
d.       Advice and info, disagreement resolution Chapters 6 & 25
e.       DECLO/ multi-agency collaboration Chapter 15

Further information relating to how you can register to secure your FREE place at an event near you is to follow.

Please save the dates in your diaries.

Please follow the link below to book your place.