DATGANIAD I’R WASG / PRESS RELEASE

CWLWM yn croesawu’r ddeddf yn atal cosbi plant yn gorfforol

Hoffai ‘Cwlwm’ sef partneriaeth sefydliadau gofal plant a chwarae Cymru longyfarch Llywodraeth Cymru am basio Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).) a fydd yn sicrhau fod gan blant yng Nghymru yr un hawliau ag oedolion i gael eu amddiffyn rhag unrhyw ymosodiadau neu gosbau corfforol. Bu Mudiad Meithrin, Blynyddoedd Cynnar Cymru, Pacey Cymru, Clybiau Plant Cymru ag NDNA Cymru, ynghyd â mudiadau a chyrff eraill dros Gymru, yn gefnogol i’r ymgyrch hon ers blynyddoedd.

Fel mudiadau sydd yn arddel hawliau plant ac yn gweithredu er lles plant, ymfalchïwn o weld Cymru yn cymryd y cam beiddgar hwn i sicrhau fod gan blant yr un hawl i beidio cael eu cam-drin yn gorfforol ac sydd gan bawb arall yn ein cymdeithas.

Mae sefydliadau ‘Cwlwm’ yn cynorthwyo’r Llywodraeth i sicrhau bod teuluoedd ar draws Cymru yn gallu cael mynediad at ofal fforddiadwy o safon i greu gofal plant hyblyg a chyfleon chwarae i gwrdd â gofynion rhieni a theuluoedd gan sicrhau’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer plant a theuluoedd ledled Cymru.

Mae arwain a chefnogi plant i ddatblygu eu sgiliau, eu hymwybyddiaeth o’r byd, a’u dealltwriaeth o berthynas ag eraill yn rhan annatod o’n gwaith. Mae ymarferwyr a gwirfoddolwyr mewn lleoliadau gofal plant a chwarae ledled y wlad yn addysgu a modelu ymddygiad gadarnhaol trwy ymddwyn gyda gofal, empathi, amynedd a pharch. Dyma’r rhinweddau a’r ymddygiad sydd yn creu’r amgylchedd mwyaf cadarnhaol a chariadus i blant yn eu cartrefi ac yn ein gwasanaethau ni.

Yn ôl Eleri Griffiths, Rheolwr Polisi Mudiad Meithrin:

“Mae cefnogi rhieni a gofalwyr i fagu plant yn rhan bwysig o waith y sector gofal a chwarae plant ac rydym yn falch o gynnig gwasanaethau cefnogol sydd yn annog ymlyniad cryf, profiadau melys ac amser i rieni, gofalwyr a phlant fwynhau cwmni ei gilydd. Bydd sefydliadau Cwlwm yn falch i barhau i gefnogi rhieni a gofalwyr gyda dulliau a syniadau cadarnhaol am sut i gefnogi a magu plant”.

———————- DIWEDD ——————–

NODIADAU GOLYGYDDOL

Y sefydliadau gofal plant a chwarae sy’n rhan o Cwlwm yw:

Os am ragor o wybodaeth cysyllter â:

Iola Jones

Ffôn: 01970 639639 / 07841 452 607

DATGANIAD I’R WASG / PRESS RELEASE

CWLWM welcomes new legislation preventing the physical punishment of children

‘Cwlwm’ (the Welsh childcare and play organisations partnership) extends its congratulations to the Welsh Government on the passing of the Children (Abolition of Defence of Reasonable Punishment) (Wales) Bill; a piece of legislation which will ensure that children in Wales have the same rights as adults in terms of protection from physical abuse or punishment. For many years Mudiad Meithrin, Early Years Wales, Pacey Cymru, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs and NDNA Cymru, along with other Welsh organisations and bodies, have supported this campaign.

As organisations working on behalf of children and promoting children’s rights, we are pleased to see Wales taking this bold step; and in doing so ensuring that children have the same right to be protected from physical abuse as every other member of society.

The ‘Cwlwm’ organisations assist the Welsh Government in ensuring that families the length and breadth of Wales can access affordable, quality child care and play opportunities, meeting the needs of parents and families and ensuring the best possible outcomes for children and their families throughout Wales.

Leading and supporting children as they develop their skills, knowledge of the world and understanding of relationships is an integral part of our work. Practitioners and volunteers in play and childcare settings nationwide are able to teach and model positive behaviour by demonstrating care, empathy, patience and respect.  These are the qualities and behaviours which create the most loving and positive environment for children, both within their homes and within our services.

According to Eleri Griffiths, Mudiad Meithrin’s Policy Manager:

“Supporting parents and carers in raising their children is an important part of the care and play sector’s work, and we are proud to offer supportive services which encourage strong attachment, happy experiences and time for parents, carers and children to enjoy each other’s company. The Cwlwm organisations are proud to continue with our work of offering parents and carers affirmative methods and ideas on how to raise and support children.”

———————– END ———————–

Notes to Editors:

The childcare and play organisations which form Cwlwm partnership are:

For further information contact:

Iola Jones,

Phone: 01970 639639 / 07841 452 607