Sgoriau ar gyfer lleoliadau gofal plant a chwarae | Ratings for childcare and play settings

Mae Cwlwm yn gweithio’n agos gydag Arolygiaeth Gofal Cymru i gasglu tystiolaeth ar weithredu’r sgoriau ar gyfer lleoliadau gofal plant a chwarae. Rydym am ofyn i leoliadau sydd wedi derbyn sgôr gan AGC yn eu harolygiad diweddaraf (boed yn radd dawel / heb ei gyhoeddi neu sgôr gyhoeddedig) i gwblhau’r arolwg byr, pedwar cwestiwn hwn.

Rhennir canfyddiadau’r arolwg hwn gyda AGC ac Awdurdodau Lleol i gefnogi datblygiad parhaus y sgoriau a’r dull gweithredu. Cwblheir yr arolwg yn ddienw felly, ar ôl cwblhau hyn os oes gennych unrhyw ymholiadau neu unrhyw syniadau pellach, cysylltwch â’ch sefydliad gofal plant neu chwarae perthnasol, cewch fanylion y rhain ar wefan CwlwmBydd yr arolwg hwn yn cau ar 19eg Hydref.

Cwlwm are working closely with Care Inspectorate Wales to gather evidence on the implementation of ratings for childcare and play settings.  We are looking for settings who have received a rating from CIW at their latest inspection (whether a silent/unpublished rating or a published rating) to complete this short four question survey.

The findings of this survey will be shared with CIW and Local Authorities to support the ongoing development of ratings and the approach.  The survey is completed anonymously so following completion of this if you have any queries or further thoughts please contact your relevant childcare or play organisation, details of these can be found on the Cwlwm website. This survey will close on the 19th October.