Holidadur: Safonau Gofynnol Cenedlaethol (SGC) ar gyfer gofal plant a reoleiddir ar gyfer plant hyd at 12 mlynedd | Survey: National Minimum Standards (NMS) for Regulated Childcare for Children up to the age of 12 years

Safonau Gofynnol Cenedlaethol (SGC) ar gyfer gofal plant a reoleiddir ar gyfer plant hyd at 12 mlynedd
National Minimum Standards (NMS) for Regulated Childcare for Children up to the age of 12 years

Mae Llywodraeth Cymru a Cwlwm yn dymuno casglu barn darpariaethau gofal plant a darparwyr chwarae ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol. Trwy lenwi holiadur ar-lein byr gallwch helpu i wella’r cymorth rydym yn darparu i’r sector a llywio penderfyniadau polisi yn y dyfodol.

Dyddiad cau yw 22 Chwefror 2019.

Ewch i’r holidadur.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau bydd tîm Trafod Gofal Plant Llywodraeth Cymru neu Cwlwm yn hapus i helpu. E-bostiwch TalkChildcare@gov.wales neu cysylltwch â Cwlwm ar 01970 639639.

 

The Welsh Government and Cwlwm wish to gather the views of childcare and play providers on the National Minimum Standards. By completing a short online questionnaire you can help to improve the support we provide to the sector and inform future policy decisions.

Closing date is 22 February 2019.

Go to survey.

If you have any questions the Welsh Government’s Talk Childcare team or Cwlwm would be happy to help. Email TalkChildcare@gov.wales or alternatively contact Cwlwm on 01970 639639.