Critical workers to get free childcare and how to access it by Local Authority

Cwlwm Childcare places for Critical Workers by LA Cymraeg 090420 Cwlwm Childcare places for Critical Workers by LA English 090420Yesterday, the Deputy Minister for Health and Social Care, Julie Morgan announced that for a temporary period critical workers in Wales would be entitled to free childcare.

More detailed guidance for parents and providers is outlined on the following link;

For providers, this includes the following topics:

In addition to this we would like to reassure you that the Cwlwm partners are working closely with Local Authorities in Wales through the Family Information Services (FIS) to support the sector and help them to promote childcare availability and processes for families of children of critical workers and vulnerable children.

Please find below links to a table by Local Authority to support families in finding childcare where they are critical workers or have vulnerable children. Many childcare settings in Wales are providing a service and have availability. We will continue to update this guidance as further information is received.

If you need to discuss this in more detail or have any questions please contact your relevant organisation identifying where your provision is based and our regional teams will get back to you. 

Clybiau Plant Cymru Kids Clubs: info@clybiauplantcymru.org

Early Years Wales: info@earlyyears.wales

Mudiad Meithrin: post@meithrin.co.uk

NDNA Cymru: wales@ndnaorg.uk

Pacey Cymru:  paceycymru@pacey.org.uk

Gweithwyr hanfodol i gael gofal plant am ddim a sut i’w gael yn ôl Awdurdodau Lleol

Ar ôl y cyhoeddiad ddoe gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Julie Morgan, bydd hawl gan weithwyr hanfodol i gael gofal plant am ddim am gyfnod dros dro.

Mae canllawiau mwy manwl i rieni a darparwyr yn y ddolen ganlynol;

I ddarparwyr, mae hynny’n cynnwys y pynciau canlynol:

Yn ogystal â hyn, fe hoffen ni eich sicrhau bod partneriaid Cwlwm yn gweithio’n agos gydag Awdurdodau Lleol yng Nghymru drwy’r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd i gefnogi’r sector, eu helpu i hyrwyddo’r gofal plant sydd ar gael a’r prosesau ar gyfer teuluoedd plant gweithwyr hanfodol a phlant bregus.

Mae dolenni isod yn ôl Awdurdodau Lleol i helpu teuluoedd i ganfod gofal plant os ydyn nhw’n weithwyr hanfodol neu â phlant bregus.  Mae llawer o leoliadau gofal plant yn Nghymru’n cynnig gwasanaeth ac â lleoedd gwag.  Byddwn yn dal i ddiweddaru’r canllawiau hyn pan geir rhagor o wybodaeth.

Os hoffech drafod hyn yn fanylach neu os hoffech holi ynghylch unrhyw beth, cysylltwch â’ch sefydliad perthnasol gyda manylion ble mae eich darpariaeth a daw ein timau rhanbarthol yn ôl atoch chi.

Clybiau Plant Cymru Kids Clubs: info@clybiauplantcymru.org

Blynyddoedd Cynnar Cymru info@earlyyears.wales

Mudiad Meithrin: post@meithrin.co.uk

NDNA Cymru: wales@ndnaorg.uk

Pacey Cymru:  paceycymru@pacey.org.uk