Wrth i’r angen am ofal plant naill ben i’r diwrnod ysgol dyfu, mae nifer o ysgolion yng Nghymru yn darparu Gofal Plant Allysgol i fodloni anghenion eu teuluoedd a’u cymunedau. Hefyd gall clybiau o ansawdd da ategu at enw da ysgol, denu teuluoedd newydd a chynyddu niferoedd disgyblion yn ogystal â chefnogi perthnasoedd cadarnhaol â rhieni a’r gymuned ehangach.

Am arweiniad ar fanteision rhedeg Clwb Gofal Plant Allysgol sydd yn leoli mewn ysgol cliciwch yma

As the need for childcare around the school day grows, many schools in Wales are providing much needed Out of School Childcare to meet the needs of their families and communities. Good quality clubs can also enhance a school’s reputation, attract new families and increase pupil numbers as well as support positive relationships with parents and the wider community.

For guidance on the benefits of running an Out of School childcare club based in a school click here