Arolowg Covid-19 Ymarferydd Gofal Plant a Gwaith Chwarae |Childcare and Playwork Practitioner Covid-19 survey [16/04/2020]

Please <click here> to view our Privacy Statement.  | Cliciwch <yma> os gwelwch yn dda i weld ein Datganiad Preifatrwydd

Please click <here> to complete the survey. | Cliciwch <yma> os gwelwch yn dda i gwblhau’r arolwg

Cwlwm would like to take the opportunity to recognise and thank Childcare and Playwork staff and settings for their support, commitment and hard work in response to the Covid-19 outbreak.  Enabling Critical Workers to work and ensuring that vulnerable children can access childcare during the Covid-19 outbreak is essential.

The Cwlwm partnership brings together the five leading childcare organisations in Wales to deliver a bilingual integrated service that ensures the best possible outcomes for children and families across Wales within the Welsh Government’s ‘whole-system’ approach. We are collecting information, in partnership with Play Wales, Local Authorities and Social Care Wales,  on behalf of The  Welsh Government, to identify Childcare  and Playwork Practitioners who may be currently temporarily laid off (typically this would be for new employees who don’t have the requisite service for their employer to be able to claim for them under the Government’s Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS), or where the employer has significant cashflow issues and cannot afford to pay employees now whilst waiting for Government reimbursement under the CJRS, or furloughed, who would potentially be willing to join a bank of voluntary/paid, suitably qualified Childcare and Playwork staff to work in Childcare Settings elsewhere. Responding to this expression of interest does not guarantee or commit you to taking up a voluntary placement/employment.

The survey is being redistributed in view of the most up to date situation, current availability of childcare across Wales and following the Coronavirus Job Retention Scheme announcement and emerging rules around furloughing staff along with the COVID-19) Self-employment Income Support Scheme. Please refer to the separate guidance document:

<‘Furlough a guide for Childcare and Playwork practitioners’>

Please bear with us and note that constantly changing circumstances e.g. provision available through school hubs and the advice and guidance on Covid-19 may negate the need for this information.

Hoffai Cwlwm achub ar y cyfle i gydnabod a diolch i staff a lleoliadau Gofal Plant a Gwaith Chwarae am eu cefnogaeth, eu hymrwymiad a’u gwaith caled mewn ymateb i’r achosion o Covid-19. Mae galluogi Gweithwyr Beirniadol i weithio a sicrhau bod plant agored i niwed yn gallu cael mynediad at ofal plant yn ystod yr achos Covid-19 yn hanfodol.

Cwlwm mae partneriaeth yn dwyn ynghyd y pum sefydliad gofal plant blaenllaw yng Nghymru i ddarparu gwasanaeth integredig dwyieithog sy’n sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i blant a theuluoedd ledled Cymru o fewn dull ‘system gyfan’ Llywodraeth Cymru. Rydym yn casglu gwybodaeth, mewn partneriaeth â Play Wales, Awdurdodau Lleol a Gofal Cymdeithasol Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru, i nodi Ymarferwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae a allai gael eu diswyddo dros dro ar hyn o bryd (yn nodweddiadol byddai hyn ar gyfer gweithwyr newydd nad oes ganddynt y gwasanaeth gofynnol i’w cyflogwr allu hawlio amdanynt o dan Gynllun Cadw Swydd Coronafirws y Llywodraeth (CJRS), neu lle mae gan y cyflogwr broblemau llif arian sylweddol ac na all fforddio talu gweithwyr nawr wrth aros am ad-daliad gan y Llywodraeth o dan y CJRS, neu ei furloughed. , a fyddai o bosibl yn barod i ymuno â banc o staff Gofal Plant a Chwarae Chwarae gwirfoddol / â thâl cymwys, cymwys i weithio mewn Lleoliadau Gofal Plant yn rhywle arall. Nid yw ymateb i’r mynegiant hwn o ddiddordeb yn gwarantu nac yn ymrwymo i ymgymryd â lleoliad gwirfoddol / cyflogaeth.

Mae’r arolwg yn cael ei ailddosbarthu yng ngoleuni’r sefyllfa fwyaf diweddar, argaeledd gofal plant ar hyn o bryd ledled Cymru ac yn dilyn cyhoeddiad Cynllun Cadw Swydd Coronavirus a’r rheolau sy’n dod i’r amlwg ynghylch staff cyfnewid ynghyd â Chynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth COVID-19). Cyfeiriwch at y ddogfen ganllaw ar wahân:

<‘Furlough canllaw i ymarferwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae’>

Byddwch yn amyneddgar gyda ni a nodwch y gall amgylchiadau sy’n newid yn gyson ee darpariaeth sydd ar gael trwy hybiau ysgol a’r cyngor a’r arweiniad ar Covid-19 negyddu’r angen am y wybodaeth hon.

Childcare and Playwork Practitioners provide a vital service in keeping the country working.  Enabling key workers to work and ensuring that vulnerable children can access childcare during the Covid-19 outbreak will be essential.

Cwlwm is collecting information on behalf of Welsh Government to identify Childcare Practitioners and Playwork Practitioners from Childcare Settings who may be currently laid off or furloughed, who would potentially be willing to join a bank of voluntary/paid, suitably qualified staff to work in Childcare Settings elsewhere.

You should only complete this survey if you are interested in potentially joining a bank of staff that may be deployed to work in Childcare Settings elsewhere.  It is likely you will be contacted about this by Welsh Government or your local authority.

Mae Ymarferwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae yn darparu gwasanaeth hanfodol wrth gadw’r wlad i weithio. Bydd yn hanfodol galluogi gweithwyr allweddol i weithio a sicrhau bod plant agored i niwed yn gallu cael mynediad at ofal plant yn ystod yr achosion o Covid-19. 

Mae Cwlwm yn casglu gwybodaeth ar ran Llywodraeth Cymru i nodi Ymarferwyr Gofal Plant ac Ymarferwyr Gwaith Chwarae o Leoliadau Gofal Plant a allai gael eu diswyddo neu eu diffodd ar hyn o bryd, a fyddai o bosibl yn barod i ymuno â banc o staff gwirfoddol / cyflogedig, cymwys, cymwys i weithio mewn Lleoliadau Gofal Plant. mewn man arall.

Dim ond os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â banc o staff y gellir eu defnyddio i weithio mewn Lleoliadau Gofal Plant yn rhywle arall y dylech gwblhau’r arolwg hwn. Mae’n debygol y bydd Llywodraeth Cymru neu’ch awdurdod lleol yn cysylltu â chi ynglŷn â hyn.

The Welsh Government are the data controller for the research. The Welsh Government and your local authority will receive a copy of the data collected by Cwlwm.

The information collected during the project may be included in a report published on the Welsh Government websiteand possibly in other publications Cwlwmand Welsh Government, although this would not include any identifiable information.

Your participation in this research is completely voluntary. However, you should only complete the questions if you are potentially interested in joining a bank of staff willing to work in the childcare or Playwork sector to support the response to the pandemic. In addition, your views and experiences are important in order to help inform Welsh Government policies.

The contact for this research at Cwlwm is Jane O’Toole

E-mail address:            info@clybiauplantcymru.org

Telephone number:      029 2074 1000

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cwlwm i gynnal yr ymarfer casglu data Ymarferydd Gofal Plant a Gwaith Chwarae hwn. Nod hyn yw nodi Ymarferwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae o Leoliadau Gofal Plant a Gwaith Chwarae na allant weithredu, a fyddai o bosibl yn barod i ymuno â banc o staff a allai gael eu defnyddio i weithio mewn Lleoliadau Gofal Plant yn rhywle arall. Fel rhan o’r ymarfer casglu data hwn bydd Cwlwm yn casglu gwybodaeth trwy arolwg ar-lein diogel.

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data’r ymchwil. Bydd Llywodraeth Cymru a’ch awdurdod lleol yn derbyn copi o’r data a gasglwyd gan Cwlwm.

Gellir cynnwys y wybodaeth a gasglwyd yn ystod y prosiect mewn adroddiad a gyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill Llywodraeth Cymru Cwlwmand, er na fyddai hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod .

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, ni ddylech gwblhau’r cwestiynau dim ond os oes gennych ddiddordeb o bosibl mewn ymuno â banc o staff sy’n barod i weithio yn y sector gofal plant neu Waith Chwarae i gefnogi’r ymateb i’r pandemig. Yn ogystal, mae eich barn a’ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Cwlwm yw Jane O’Toole

Cyfeiriad e-bost: info@clybiauplantcymru.org

Rhif ffôn: 029 2074 1000

Please <click here> to view our Privacy Statement.  | Cliciwch <yma> os gwelwch yn dda i weld ein Datganiad Preifatrwydd

Please click <here> to complete the survey. | Cliciwch <yma> os gwelwch yn dda i gwblhau’r arolwg

Copyright © 2016 . All Rights Reserved.