£29 million EU funding to break down employment barriers

The Communities for Work (CfW) and Parents Childcare and Employment (PaCE) programmes, both of which are supported by the European Social Fund and delivered in partnership with the Department for Work and Pensions (DWP), local authorities and the third sector, will now continue until June 30, 2022.

An additional £23.4 million of EU funding will be provided for the CfW programme, with an extra £5.6 million for PaCE. This will bring EU, Welsh Government and DWP investment in the 2 programmes to £123 million over their lifetime.

CfW supports those furthest from the labour market, and living in the most deprived communities in Wales, where there is a realistic prospect of moving them closer to work and into employment. Meanwhile PaCE specifically supports parents into training or employment where childcare is their main barrier.

PRESS RELEASE:

https://gov.wales/29m-eu-funding-break-down-employment-barriers

£29m o arian yr UE ar gyfer chwalu rhwystrau i gael gwaith

Mae’r rhaglenni Cymunedau am Waith (CfW) a Gofal Plant a Chyflogaeth i Rieni (PaCE) ill dwy yn derbyn nawdd Cronfa Gymdeithasol Ewrop ac yn cael eu darparu ar y cyd â’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), awdurdodau lleol a’r trydydd sector. Byddan nhw nawr yn gallu para tan 30 Mehefin 2022.

Caiff £23.4m o arian ychwanegol yr UE ei neilltuo i’r rhaglen CfW a £5.6m yn ychwanegol i PaCE. Dyna ddod â chyfanswm cyfraniadau’r UE, Llywodraeth Cymru a’r DWP i’r ddwy raglen i £123 miliwn dros eu hoes.

Mae’r CfW yn cefnogi’r rheini sydd bellaf o’r farchnad lafur ac sy’n byw yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru, os oes gobaith realistig eu symud yn nes i’r gwaith ac i swydd. Yr un pryd, mae PaCE yn helpu rhieni i gael hyfforddiant neu waith os mai gofal plant yw’r rhwystr pennaf.